تکنولوژی های نوین در فرآیند تدریس

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

سر فصل های دوره:

 

شناخت نقش های فناوری های دیجیتال در یادگیری

انتخاب و کاربرد مناسب ابزارهای موجود به منظور تسهیل یادگیری

آشنایی با بسترهای آموزش مجازی همزمان و نحوه کاربرد آن

آشنایی با بسترهای آموزش مجازی غیر همزمان و نحوه کاربرد آن

معرفی دوره
1
معرفی دوره (نمایش رایگان)
00:02:19 ویدئو