حل مسئله و تصمیم گیری با نگرش سیستمی

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

سر فصل ها ی دوره:

 

تجزیه و تحلیل سیستم، حل مساله و تصمیم گیری

شرحی بر شایستگی

اصول و مدل شایستگی سرای مدرس

منظور از شایستگی شناختی

اصول رویکرد سیستمی (درک اجزا و روابط آنها)

ویژگی های سیستم

تفکرسیستمی در آموزش

معرفی دوره
1
معرفی دوره (نمایش رایگان)
00:01:43 ویدئو