شاخص گذاری و داشبورد نتایج

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

سر فصل های دوره:

 

  • شاخص گذاری، راهی برای هدفگذاری و اندازه گیری

  • شاخص های کلیدی عملکرد

  • ارزشیابی آموزش های سازمانی

  • داشبورد نتایج

  • سیستم هدفگذاری OKR، ساختار و مزایا

  • سیستم هدفگذاری OKR برای مدرس حرفه ای

  • داشبورد نتایج ارزیابی شایستگی های مدرسان در مدل PETIC

معرفی دوره
1
معرفی دوره (نمایش رایگان)
00:03:13 ویدئو