شایستگی مثبت اندیشی

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

سر فصل های دوره:

  • مقایسه آموزش های سازمانی در سازمان های سنتی و مدرن

  • چالش های مدرسان در آموزش سازمان های مدرن

  • شایستگی مثبت اندیشی در مدل PETIC

  • نقشه راه دوره

  • گام اول: آماده سازی مدرس

  • گام دوم: تمرکز بر سه اهرم تغییر و مثبت اندیشی

  • گام سوم: افزایش انرژی مثبت و خروج از نقطه صفر پیشرفت

  • ویژگی های مثبت اندیشی در یک مدرس حرفه ای

  • تمرین ها و تکنیک ها

دوره شایستگی مثبت اندیشی
1
معرفی دوره (نمایش رایگان)
02:15 ویدئو