شایستگی خلاقیت و نوآوری

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

اولین برنامه آموزشی جامع مدرسین آموزش های شغلی-سازمانی
براساس مدل شایستگی مدرسان سازمانی PETIC
با همکاری انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

 

سرفصل های دوره:

  • تعریف خلاقیت و اصول تفکر خلاق

  • موانع خلاقیت در تدریس

  • الزامات شایستگی تفکر خلاق برای مدرسان حرفه ای

  • کتابچه تدریس خلاق

  • اکوسیستم تدریس خلاقانه

  • معرفی برخی تکنیک های خلاقیت و نوآوری برای تدریس خلاقانه

  • الگوهای تدریس خلاقانه

  • ماتریس برتری خلاقیت و نوآوری در تدریس

  • روش های آموزش و تدریس خلاقانه در شرکت های بزرگ دنیا

 

معرفی دوره
1
معرفی دوره (نمایش رایگان)
02:49 ویدئو