هوش هیجانی برای بهبود مشارکت فراگیران

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

سر فصل های دوره:

 

  • هوش هیجانی و ابعاد آن

  • شخصیت شناسی مدرس و فراگیران

  • آشنایی با پارامترهای رفتاری فراگیران، تیپ شخصیتی DISC

  • سه میم در تدریس

  • نحوه انگیزه بخشی و مشارکت تیپ های مختلف فراگیران بر مبنای الگوی رفتاری آنها

دوره هوش هیجانی برای بهبود مشارکت فراگیران
1
معرفی دوره (نمایش رایگان)
02:03 ویدئو