اخلاق حرفه ای مدرس

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

سرفصل های دوره:

 

جایگاه شایستگی های شخصیتی در مدل شایستگی مدرسان

تعریف و تبیین واژه های شخصیت، منش، شایستگی، اخلاق و اخلاق حرفه ای

خودکارآمدی مدرس و توضیح تئوری یادگیری اجتماعی

تفاوت خودکارآمدی با اعتماد به نفس، عزت نفس، خودپنداره و توضیح انواع خود

اهمیت اصالت و مرکز کنترل درونی

جایگاه مسئولیت پذیری در اخلاق حرفه ای مدرس

لزوم تفکر انتقادی و ادب و آداب انتقاد

امانت داری و نسبت آن با بهره برداری

عدالت ورزی و رابطه عدالت با اعتدال درون

معرفی دوره
1
معرفی دوره (نمایش رایگان)
00:02:12 ویدئو