طرح آموزش در تدریس

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

اولین برنامه آموزشی جامع مدرسین آموزش های شغلی-سازمانی
براساس مدل شایستگی مدرسان سازمانی PETIC
با همکاری انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

 

سرفصل های دوره:

  • آموزش و یادگیری
  • شایستگی و اجزای آن
  • هدف و مشخصات آن
  • تدوین اهداف آموزش
  • چگونه هدف رفتاری (یادگیری) بنویسیم
  • طرح آموزش و مولفه های آن
  • کارگاه تدوین طرح آموزش
  • مشخصات محتوای آموزشی مناسب
  • ارزیابی آموزشی در کلاس درس
  • سازماندهی محتوای آموزشی

 

معرفی دوره